Wedstrijdreglement

 WEDSTRIJDREGLEMENT 

Algemeen

Artikel 1: De leiding van de speelmiddagen is in handen van de wedstrijdleidster of haar plaatsvervangster.

Artikel 2:
De wedstrijdleidster draagt de zorg voor de indeling van de deelnemende paren en groepen, de uitgifte van loopbriefjes,het over de tafels verdelen van de bridgemates, het wisselen,  verzamelen en opbergen van de gebruikte materialen na afloop en het uitrekenen van de uitslag.
De wedstrijdleidster of een door haar nader aan te wijzen persoon of personen is resp. zijn belast met de arbitrage.

Clubcompetitie

Artikel 3:

Er wordt gespeeld in groepen van verschillende speelsterkte (A, B, etc.).
Het aantal groepen en het aantal paren per groep is afhankelijk van de omvang en de speelkracht van de bridgeclub en zal aan het begin van het seizoen worden bekendgemaakt.
De wedstrijdleidster kan tijdens het seizoen deze situatie veranderen als de omstandigheden daartoe aanleiding geven.

Artikel 4:

De wedstrijdleidster stelt voor elk seizoen een speelplan op, de wedstrijdkalender bestaat uit één competitievorm n.l. paren. Per seizoen wordt één competitie gespeeld.
Zo nodig kan de wedstrijdleidster dit speelplan -daartoe door de omstandigheden gedwongen -wijzigen. Wijzigingen worden door de wedstrijdleidster bekend gemaakt.

Artikel 5:

Voor iedere speelmiddag geldt een speeltijd van 30 minuten per 4 spellen.      Deze 30 minuten zijn exclusief de wisseltijd van 2 minuten.
De tijd zal worden bijgehouden door gebruikmaking van een klok. Vijf minuten vóór het verstrijken van de speeltijd zal een signaal worden gegeven. Na dit signaal mag er niet meer aan het volgende spel worden begonnen. Er worden geen spellen nagespeeld. Voor de niet gespeelde spellen krijgt men het gewogen gemiddelde.
De wedstrijdleidster zal, wanneer er aan een tafel te lang gespeeld wordt, een mondelinge waarschuwing geven aan beide paren.

Clubranking

Artikel 6:

Voor elke speler wordt een ranking bijgehouden, berekend als het gemiddelde van haar 5 meest recente behaalde rankingpunten. Voor een speler die in het lopend seizoen nog minder dan 5 keer rankingpunten behaald heeft, ken de TC een vervangende rankingwaarde (Rv) toe, die in plaats van ontbrekende rankingscores meetelt.

Bij het begin van een nieuw seizoen kent de TC voor elke speler een Rv toe gebaseerd op de 5 meest recent behaalde scores van het afgelopen seizoen.

Groepsindeling

Artikel 7:

Wedstrijden op parenbasis worden gespeeld als van elkaar onafhankelijke zittingen. Afhankelijk van de hoeveelheid aangemelde paren wordt gespeeld in meerdere (meestal twee) lijnen. Voor elke zitting wordt een indeling gemaakt op basis van de actuele spelersranking. De ranking van een paar wordt berekend als de som van de twee (of drie) individuele spelerrankings.

Scoreberekening-Berekening Rankingpunten

Artikel 8:

Het resultaat van ieder paar in elke zitting wordt uitgedrukt in een scorepercentage, dat op de gebruikelijke manier wordt berekend.

Artikel 9:

Per speelmiddag krijgt iedere meespelende speler rankingpunten op basis van het behaalde resultaat in de lijn waarin zij gespeeld heeft.

De zittingsuitslag en de daaruit voortvloeiende ranking zullen op de site van TroefVrouw gepubliceerd worden.

Artikel 10:

Een paar, dat op een speelmiddag niet aanwezig kan zijn, meldt zich af door op een speelmiddag de absentenlijst van de bewuste middag in te vullen, of meldt zich af bij de wedstrijdleidster telefonisch of per mail, uiterlijk de dag voorafgaand aan de te verzuimen speelmiddag vóór 12.00 uur ‘s middags.

Afwezigheid heeft geen invloed op de Clubranking.

Artikel 11:

Een paar, dat zonder voorafgaande kennisgeving van een speelmiddag wegblijft, krijgt een score van 0% voor de betreffende middag.

Kampioenschap

Artikel 12:

Alleen paren die minimaal 75% van het aantal zittingen van de competitie hebben gepeeld dingen mee naar het kampioenschap van de competitie.

Kampioen van de competitie is het paar (driemanschap) dat het hoogst gemiddelde clubrankingpunten voor de competitie heeft behaald.

De ranglijst per persoon is ter informatie.

Invallersregeling

Artikel 13:

Indien een speelster van een paar niet kan spelen, is het de andere speelster  van dat paar toegestaan met een invalster te spelen. Dit in overleg met de wedstrijdleidster. Onder invalster wordt verstaan iemand die geen lid is van TroefVrouw.

Artikel 14:

volgorde van invallen bij afwezigheid van partner is:
* een lid van de vereniging, spelende in één van de groepen (A, B, C) en waarvan de partner eveneens verzuimt. (Vorming Combipaar)
* een lid van de vereniging, dat als reserve op de ledenlijst staat vermeld.
* een niet-lid van de vereniging.

Artikel 15:

Wanneer 2 leden van TroefVrouw, niet zijnde een vast bridgepaar, met elkaar spelen, volgt plaatsing in een groep conform de som van beider ranking

Verandering groepsindeling

Artikel 16:

Bij een oneven aantal paren, kan de wedstrijdleidster gebruik maken van (een) combitafel(s) welke gevormd zal (zullen) worden m.b.v. paren uit aanliggende of bijna aanliggende groepen. b.v. AB, AC, BC

 

Opgemaakt te Goor september 2019

 

Bijlagen: 1

Bijlage 1

Berekening van Rankingpunten

Per speelavond krijgt iedere speler rankingpunten op basis van het behaalde resultaat in de lijn waarin zij gespeeld heeft.

Voor iedere lijn geldt een maximum- en minimumwaarde van rankingpunten.

Lijn                      maximum           minimum

A                          100                        60

B                          90                          50

C                          80                          40

Het paar met de hoogste score krijgt het maximum, het paar met de laagste score het minimum. Voor resultaten tussenin worden rankinpunten toegekend naar rato van de behaalde scores.