Huishoudelijk reglement bridgeclub TroefVrouw

 

Leden

Artikel 1

1.     Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij het secretariaat (troefvrouw@hotmail.com).

2.     Het huishoudelijk reglement is in te zien op de website van TroefVrouw.

3.     De leden maken de contributie over vóór  1 oktober van het betreffende seizoen    (rekeningnummer NL32 RABO 0311 2980 87 t.n.v. TroefVrouw).

4.     Tijdens de wedstrijden gelden de richtlijnen van de wedstrijdleider.

5.     Nieuwe leden starten in de laagste lijn.

Bestuur

Artikel 2

1.     Het bestuur bestaat uit tenminste drie n.l. de voorzitter, secretaris en penningmeester; een extra lid kan worden toegevoegd. De leden van het bestuur worden door de leden benoemd voor een periode van vier jaar. De aftredende bestuursleden zijn meteen weer herkiesbaar.

2.     De leiding van TroefVrouw berust bij het bestuur. Zij heeft tot taak de belangen van TroefVrouw te behartigen en legt  verantwoording  af aan de leden.

3.     Het bestuur organiseert eenmaal per jaar een ledenvergadering.

Bestuursfuncties

Artikel 3

1.     De voorzitter is de woordvoerder van TroefVrouw

2.     De secretaris voert de correspondentie, beheert het archief en de website, roept de bestuurs- en ledenvergaderingen bijeen en maakt indien nodig een verslag.

3.     De penningmeester zorgt voor de inning van de contributie, beheert de financiën, voert de financiële administratie en brengt hiervan verslag uit op de ledenvergadering. Zij maakt de afspraken met de kascommissie, zodat de boeken gecontroleerd kunnen worden.

4.     Het bestuur benoemt een wedstrijdleider. De taken van de wedstrijdleider staan onder artikel 6.

Ledenvergadering

Artikel 4

1.     De ledenvergadering vindt eenmaal  per jaar plaats, waarvoor de leden worden uitgenodigd.

2.     Tijdens de ledenvergadering wordt de kascommissie benoemd.

3.     Elk lid heeft recht kandidaten te stellen voor bestuursfuncties.

4.     Verandering van de contributie wordt door de penningmeester voorgesteld en dient door de ledenvergadering te worden goedgekeurd.

 

 

Kascommissie

Artikel 5

1.     De kascommissie bestaat uit twee leden voor de duur van twee jaar, waarbij telkens een lid aftreedt en een nieuw lid wordt benoemd.

2.     De kascommissie  controleert het financiële beleid van de penningmeester.

3.     De kascommissie brengt verslag uit van haar bevindingen tijdens de ledenvergadering.

Technische Commissie (TC)

Artikel 6 

1.     De wedstrijdleider geeft leiding aan de Technische Commissie (TC) en is verantwoordelijk voor het verloop van de speelmiddagen

2.     De TC houdt de ledenadministratie bij.

3.     De TC adviseert het bestuur en de leden over alle zaken, die het wedstrijdreglement aangaan.

4.     De TC organiseert en leidt de clubcompetitie en andere te houden evenementen.

5.     De TC houdt de uitslagen bij en verwerkt deze.

6.     De TC beheert het bridgemateriaal  en vervangt dit in overleg met het bestuur.

7.     Wanneer een speler het niet eens is met de uitspraak van de arbiter, beslist de wedstrijdleider samen met de arbiter.

8.     Leden zonder partner worden eerst gekoppeld aan eigen leden, daarna aan iemand van de invallijst. Daarna bestaat de mogelijkheid om zelf iemand te kiezen buiten de club  in overleg met  de TC. 

9.     De wedstrijdleider legt  mede namens de TC verantwoordelijkheid af aan het bestuur.

Onvoorziene zaken

Artikel 7

1.     Indien er zaken zijn, die niet zijn voorzien in de bepalingen van het huishoudelijk reglement, beslist het bestuur in billijkheid.

Vastgesteld op de ledenvergadering van 8 september 2022