Privacyverklaring / AVG

Bridgeclub TroefVrouw, gevestigd aan Weddehoenlaan 15, 7471 ME Goor, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.troefvrouw.nl Weddehoenlaan 15 7471 ME Goor, tel.: 0547-272373
E.M. Overbeek-Fonteijn is de Functionaris Gegevensbescherming van Bridgeclub TroefVrouw, zij is te bereiken via troefvrouw@hotmail.com.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Bridgeclub TroefVrouw verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken wij geen social media plugins.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via troefvrouw@hotmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Bridgeclub TroefVrouw verwerkt u persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • –  Het afhandelen van uw betaling

 • –  U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te

  kunnen voeren.

  Geautomatiseerde besluitvorming:

  Bridgeclub TroefVrouw neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bridgeclub TroefVrouw) tussen zit.

  Hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren:

  Bridgeclub TroefVrouw bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van één bridgeseizoen, na opzegging of verlaten van de Bridgeclub TroefVrouw.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Bridgeclub Troef Vrouw verstrekt gegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bridgeclub TroefVrouw gebruikt geen cookies- of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft recht op uw gegevens in te zien, te corrigeren, of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevens verwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bridgeclub TroefVrouw en heeft u het recht op gegevens overdraagbaarheid.

Dat betekend dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar om de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar troefvrouw@hotmail.com .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, ERZ (Machine readable zone, de strook met nummers onder aan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Bridgeclub TroefVrouw wil er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:https://autoriteitpersoongegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip- ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bridgeclub TroefVrouw neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met troefvrouw@hotmail.com

12-9-2018